เอกสารต่างๆ
ระบบงานอื่นๆ เอกสารต่างๆ
ระบบงานความเสี่ยง (RM) ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ลงทะเบียนรับข้อเสนอแนะ(MOIT2-1.8) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน ระบบ BORAI MOIT ระบบลาออนไลน์ ระบบลาจองรถออนไลน์ ระบบสารบรรณออนไลน์ NHSO 2567
ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินราชการ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(MOIT2.11) คู่มือร้องเรียนจากการทุจริต(MOIT2.12) ระเบียบบ้านพักโรงพยาบาลบ่อไร่
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน(MOIT2.13) คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(MOIT2.14) รายงานร้องเรียนปฏิบัติงาน(MOIT2.15) รายงานร้องเรียนการทุจริต(MOIT2.16) แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง(MOIT 2.17.4) แนวทางการใช้ทรัพย์สินราชการ
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายแพทย์ ภัทรพล บุญคู่ โทร 039-591-040 ต่อ 112
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสาธารณสุขตราด
สำนักงานสาธารณสุข อ.บ่อไร่
โรงพยาบาลตราด
โรงพยาบาลแหลมงอบ
โรงพยาบาลเขาสมิง
โรงพยาบาลคลองใหญ่
โรงพยาบาลเกาะช้าง
โรงพยาบาลเกาะกูด
ระบบส่งข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC)
FAN PAGE โรงพยาบาลบ่อไร่
08-6-2565 ประกาศ ผู้ชนะเครื่องเช่าตรวจเคมี พร้อมน้ำยา
1-9-2566 แผนขอจัดจำหน่ายพัสดุปีงบประมาณ 2565
9-10-2566 รายระเอียดงานเรียกเก็บ 2567
20-10-2566 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
7-11-2566 คำสั่งชมรมจริยธรรม
7-11-2566 แผนชมรมจริยธรรม
30-1-2567 เผยแพร่งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566
16-02-2567 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
27-3-2567 เผยแพร่งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2567
01-04-2567 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง รายการจ้างเหมาซ่อมแชม
 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างรายการซ่อมแชมอาคารตึกผู้ป่วยใน โดยการทาสี จำนวน ๑ งาน
11-04-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาซ่อมแชมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
 รายการซ่อมแชมอาคารตึกผู้ป่วยใน โดยการทาสี จำนวน ๑ งาน
14-6-2567 เผยพร่ปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
01-09-2565 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565
07-09-2567 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2567
03-08-2565 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565
22-07-2565 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565
01-09-2566 ผลการดำเนินงานตามงบค่าเสื่อมไตรมาส 4
08-09-2567 ผลการดำเนินงานจัดซื้ัอจัดจ้างไตรมาส 4
19-07-2565 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3
19-06-2567 ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและราคากลางจ้างออกแบบ
 ปรับปรุงโฉม OPD โรงพยาบาลบ่อไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-06-2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการ แพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567
ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลบ่อไร่ ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติโรงพยาบาลบ่อไร่
 นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562
ข้อบังคับสำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดฯ
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ระเบียบโรงพยาบาลการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงในโรงพยาบาล
ประกาศสำนักงานปลัดฯว่าด้วยแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศในโรงพยาบาลบ่อไร่
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
TRAT THAILAND | BORAIHOSPITAL.ORG ผู้อำนวยการโรงพยาบาล