• 039-591-040 ต่อ 116
  • ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบ่อไร่

นโยบายด้านอัตรากำลังในอนาคต

ขอเพิ่ม
ตามSP

ขอทดแทน
และรับโอนย้าย

ส่งนักเรียนทุน
เรียนพยาบาล

ส่งนักศึกษาปี 3-4
ม.รำไพฯ

รับย้ายปี 67
จากสระแก้ว

แผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ NSO โรงพยาบาลบ่อไร่